POLITYKA

W "ELEWACJE" S.A. podstawowym celem jest połączenie wzrostu obrotów z jednoczesnym utrzymaniem dodatnich wyników finansowych w każdym roku obrachunkowym.

 

Wdrożenie tak pojętej polityki nakłada w sposób zdecydowany konieczność pokazania i dokumentowania zdolności do zaspakajania oczekiwań naszych klientów, spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością i środowiskiem.

 

 

Wszyscy pracownicy w "ELEWACJE" S.A. mają świadomość, że jakość naszych usług jest podstawowym warunkiem osiągnięcia postawionych celów i zapewnienia rozwoju.
Inicjatywa, jaką podjęliśmy opiera się na:

 • ciągłym doskonaleniu naszych usług,
 • włączeniu wszystkich pracowników w realizację ustanowionej polityki.

 

Nasza codzienna postawa jest zainspirowana następującymi zasadami:

 • precyzyjnym określeniu co ma być wykonane,
 • dobrym wykonaniu tego, co było zaplanowane,
 • mierzeniu i ciągłym upewnianiu się, że wszystko przebiega z wymaganiami i przyjętymi procedurami, i że nasze procedury nadążają za ewolucją potrzeb klientów.

 

Mając pełną świadomość wpływu na środowisko wynikającą z prowadzonej działalności, zobowiązujemy się do:

 • ochrony wód powierzchniowych i podziemnych,
 • ochrony gleby,
 • ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 • racjonalnego użytkowania surowców, materiałów, energii i wody,
 • działania na rzecz ochrony zdrowia ludzkiego,
 • respektowania wymagań przepisów dotyczących ochrony środowiska.

 

 

Prezes określił powyższą politykę w zakresie jakości i ochrony środowiska i zapewnia, że jest ona powiązana z oczekiwaniami i potrzebami klientów jak również z celami działania firmy. Polityka jest rozumiana, wdrożona i utrzymywana na wszystkich szczeblach, a jednocześnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.

 

Zobowiązuję się zapewnić wdrożenie tej polityki jakości i środowiska oraz jej stosowanie dzięki, między innymi, poprzez polecenie przestrzegania zasad określonych w Księdze Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz będę wspierać swoim autorytetem wszystkie działania podejmowane na rzecz poprawy jakości i ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem.

 

Ze swej strony, w ramach przeglądu zarządzania, będę sprawdzać czy polityka jest ciągle przydatna.
Zwracam się do wszystkich pracowników z prośbą o zmobilizowanie się i zaangażowanie w stosowanie tak pojętej polityki.

 


Prezes
Julian Zieliński

UE